Reklama

 

W celu umieszczenia reklamy na naszym portalu prosimy o kontakt: tel. 535 020 787
 
Regulamin świadczenia usług reklamowych

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulaminu określa zakres oraz zasady świadczenia przez Administratora w ramach Serwisów internetowych strefainformacyjna.pl usług reklamowych na rzecz Klienta.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zakres odpowiedzialności związanej ze świadczeniem usług reklamowych, zasad zgłaszania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług reklamowych, zasady składania  Zleceń oraz sposób zawierania umów o współpracy dotyczących usług reklamowych.
3. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że zapoznał się treścią Regulaminu, przyjął je do wiadomości, wyraża zgodę na ich włączenie do treści Umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania i stosowania.
4. Strefainformacyjna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść lub  formę Form Reklamowych.
5. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec portalu za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń    Reklamowych.
6. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych strefainformacyjna.pl w związku z treścią lub formą Form Reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób    trzecich) spoczywa na Zleceniodawcy.
7. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości Portalu i ogólnym stylu prezentowanych Form Reklamowych na portalu strefa informacyjna.pl  
8. Reklamy na stronach Portalu  powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron Portalu i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym.
9. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam : "reklama", "sponsor serwisu", "promocja", itp
11. Strefainformacyjna.pl może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania:

a) odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, albo
b) żądać dokonania zmiany Form Reklamowych,

jeżeli treść lub forma Form Reklamowych są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, polityką Reklam portalu albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Form Reklamowych, albo

c) odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, jeżeli strefa informacyjna.pl nie otrzymała lub otrzymała z opóźnieniem płatności za wcześniejsze Emisje

12. Strefainformacyjna.pl zastrzega sobie prawo do niewyemitowania na umówionych warunkach Reklamy w serwisach internetowych, bez ponoszenia konsekwencji odszkodowawczych w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej;
b) z powodów technicznych, technologicznych, emisyjnych ;


§ 2 Definicje

1. Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący portal strefa informacyjna.pl, którym jest AB Motors Bogusław Kuźnar z siedzibą w Potoku 496, 38-400 Krosno, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,    NIP: 684 186 13 01
2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
3. Portal, Portal strefainformacyjna.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez    strefainformacyjna.pl i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu, udostępnianą w domenie www.strefainformacyjna.pl.
4. Serwisy- oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez strefainformacyjna.pl  lub jej Partnerów, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz    treści opracowanych przez strefa informacyjna.pl i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet, udostępniane przez strefainformacyjna.pl
5. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Portalem  strefainformacyjna.pl
6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarcza lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą    czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
9. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu strefainformacyjna.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie j  ak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).
10. Reklama -  oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
11. Emisja – oznacza w zależności od wybranej opcji rozliczeniowej:

a) wyświetlenie Formy Reklamowej na Portalu lub w jego Części w liczbie razy określonej w Zleceniu Reklamowym
b) utrzymywanie w określonej części Portalu Formy Reklamowej i zapewnienie jej dostępności w czasie określonym w Zleceniu Reklamowym,
c) działanie mające na celu wywołanie działań Użytkownika o określonej w Zleceniu Reklamowym liczbie i charakterze (wykonanie kliknięcia lub akcji)

12. Usługi Reklamowe  – oznacza Reklamę świadczoną przez Administratora na stronach Portalu zgodnie z Regulaminem.
13. Umowa –oznacza umowę na Usługi Reklamowe
14. Zlecenie Reklamowe - oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy, stanowiący ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie Reklamowe stanowi     jedynie zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.).
15. Zleceniobiorca – oznacza AB Motors Bogusław Kuźnar z siedzibą w Potoku 496, 38-400 Krosno, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 684 186 13 01
16. Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która składa Zlecenie Reklamowe.
17. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego –oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc emisji Form Reklamowych, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego, ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego     realizacji.
18. Zmiana Zlecenia Reklamowego – oznacza zmiany inne niż Modyfikacja Zlecenia Reklamowego.
19. Forma Reklamy – oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji Reklamy w Portalu.

§ 3 Warunki zawierania umów i zlecania kampanii reklamowych

1. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Złożenie zamówienia na Kampanię reklamową następuje poprzez złożenie Zlecenia przez Klienta zgodnie z wymogami Zlecenia i jego dostarczenie:

a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny xxxxxxxxxx lub,
b) w formie elektronicznej poprzez przesłanie Zlecenia na adres e-mail xxxxxxxxxxxxx

3.  Zlecenie Kampanii reklamowej powinno zawierać (wymogi Zlecenia):

a) nazwę Klienta (w przypadku działania przez pełnomocnika także nazwę pełnomocnika);
b) dane identyfikujące podmiot trzeci (nazwa, adres, NIP, KRS)– w przypadku Zleceń składanych przez Klienta działający w imieniu własnym, na rzecz podmiotów trzecich;
c) oznaczenie reklamowanego produktu lub usługi;
d) nazwę kampanii;
e) jednostkę rozliczeniową (odsłony, czas, kliknięcia, działania);
f) liczba zamawianych jednostek rozliczenia (odsłon, wyświetleń, unikalnych
   użytkowników);
g) czas emisji Reklamy na poszczególnych Serwisach Internetowych;
h) miejsce ukazania Reklamy w obrębie danego Serwisu Internetowego (strona główna, podstrona, góra, dół itp.);
i) termin dostarczenia Reklamy ;
j)  podpis i pieczęć Klienta lub jego pełnomocnika.

4. Do Zlecenia należy załączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument, z którego wynika forma prawna działalności i sposób reprezentacji,
5. W przypadku składania Zleceń przez pełnomocników – aktualne pełnomocnictwo
   do działania w imieniu Klienta. Podpisując Zlecenie, Klient oświadcza, że:
a) posiada odpowiednie umocowanie do składania Zlecenia oraz podpisania stosownej umowy o współpracy,
b) jest uprawniony do posługiwania się użytymi w zleconych Reklamach materiałami reklamowymi - informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi    przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w prowadzeniu    kampanii;
c) zlecana emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza prawa oraz innych praw osób trzecich;
d) w przypadku gdy Klient działa w imieniu i/lub na podmiotu trzeciego ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z podmiotem trzecim;
e) reklama będzie spełniać wymagania techniczne portalu;
f) reklama będzie dostarczona Usługodawcy w uzgodnionym z Klientem terminie.

6. Na podstawie Zlecenia Usługodawca przygotowuje Kosztorys, który następnie przedstawia Klientowi do jego akceptacji.
7. Po uzyskaniu akceptacji Kosztorysu Usługodawca przystępuje do realizacji usługi reklamowej objętej Zleceniem.
8. Oferowanie powierzchni reklamowych i emisji w nich Reklam odbywać się będzie według następujących kryteriów:

a) liczba emisji (odsłon, wyświetleń);
b) czasu trwania emisji (dzień, tydzień, miesiąc);
c) liczby kliknięć przez użytkownika w Reklamę;
d) liczby działań wykonanych przez użytkownika na stronie Klienta będących następstwem obejrzenia lub kliknięcia w Reklamę zamieszczonego w Serwisie
Internetowym.

9. Do rozliczeń Reklamy stosuje się następujące jednostki rozliczeniowe:

a) 1000 odsłon;
b) dzień emisji,
c) tydzień emisji,
d) miesiąc emisji,
e) jedno kliknięcie,
f) jedno działanie.

10. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje narzędziami umożliwiającymi pomiar skuteczności świadczenia usługi, w szczególności liczby odsłon reklamy oraz liczby kliknięć.

§ 4 Warunki emisji reklamy

1. Szczegółowe warunki emisji Reklamy oraz rezygnacji z Kampanii określa Umowa.
2. Strefainformacyjna.pl uprawniona jest do odmowy przyjęcia Zlecenia nie spełniającego wymagań określonych dla niego w Regulaminie. W przypadku braku możliwości realizacji Zlecenia na warunkach w nich przedstawionych    strefainformacyjna.pl odmówi jego realizacji lub zaproponuje drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej jego realizację na innych warunkach. Propozycja realizacji Zlecenia na warunkach odmiennych musi być za każdym    razem zaakceptowana przez Klienta.
3. Klient, w zależności od postanowień zawartej Umowy jest zobowiązany dostarczyć wszystkie materiały reklamowe składające się na Reklamę, niezbędne do zrealizowania Zlecenia w formie i formacie wymaganym przez Zleceniobiorcę zgodnie ze    Specyfikacją w terminie do 3 dni roboczych przed planowaną datą pierwszej emisji Reklamy w ramach Kampanii reklamowej określonej w Zleceniu.
4. Materiały reklamowe, o których mowa w ustępie 3 powyżej winny być dostarczone bezpośrednio na płycie CD lub DVD, bądź też w drodze elektronicznej.
5. Złożenie Zlecenia i dostarczenie Reklamy do emisji jest równoznaczne z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji Klienta wobec Zleceniobiorcy, że dostarczona przez niego Reklama jest zgodna z prawem oraz że Klient posiada wszelkie    autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Reklamy objętej Zleceniem w zakresie niezbędnym do emisji w Serwisach Internetowych, a emisja Reklamy w Serwisach Internetowych nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
6. Zleceniobiorca  nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść świadczonych w ramach Serwisu Internetowego usług reklamowych. W wypadku naruszenia treścią lub formą reklam praw osób trzecich i wystąpienia z roszczeniami przeciwko    Zleceniobiorcy, Klient zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce Zleceniobiorcy do procesu sądowego, albo przystąpienia do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.
7. W przypadku dostarczenia materiałów reklamowy z opóźnieniem lub ich niedostarczenie w terminie jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta faktu, iż rozpoczęcie emisji Reklam może zostać opóźnione w stosunku do terminów zawartych w    Zleceniu, przy czym okoliczność ta nie zwalnia Klienta od realizacji innych obowiązków określonych w Umowie, w szczególności nie zwalania z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby emisja    reklam odbyła się zgodnie z terminami zawartymi w Zleceniu.
8. Zleceniobiorca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby powstać w związku z niezrealizowaniem w terminie Zlecenia lub jego nienależytym zrealizowaniem spowodowanym nie dostarczeniem przez Klienta w terminie określonym    w ustępie 3 powyżej wszystkich materiałów wymaganych przez Zleceniobiorcę do realizacji Zlecenia.
9. Strefainformacyjna.pl nie będzie odpowiedzialna w żadnym przypadku za utracone korzyści Klienta powstałe w związku z powstałą po jego stronie szkodą.
10. Strefainformacyjna.pl nie bierze odpowiedzialności za treść i kształt banerów reklamowych oraz innych form reklamy dostarczonych przez Klienta i widocznych w Serwisie internetowym.
11. Strefainformacyjna.pl nie bierze odpowiedzialności za wykonywanie wszelkich zobowiązań w szczególności wykonanie ofert zawartych w treści banerów reklamowych oraz innych form reklamy dostarczonych przez Klienta i widocznych w     Serwisie Internetowym, skierowanych do osób trzecich.
12. Strefainformacyjna.pl nie przejmuje na siebie odpowiedzialności przewidzianej art.15 Ustawy z dnia 7 października 1999 o języku polskim Dz.Ust. nr 90 z 1999 roku, poz. 999 – z tytułu prezentacji banerów reklamowych oraz innych form     reklamy dostarczonych przez Klienta.
13. Klient zobowiązany będzie do zapłaty ewentualnych wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych płatnych im z tytułu zamieszczania Reklam w Serwisach internetowych zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji     zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
14. Zleceniobiorca może anulować Zlecenie w całości lub w części w formie pisemnego oświadczenia o anulowaniu Zlecenia złożonego Zleceniodawcy nie później niż na 7 dni roboczych przed planowaną datą pierwszej emisji Reklamy, bez żadnych     konsekwencji odszkodowawczych. Anulowanie całości lub części Zlecenia oznacza rezygnację z całości lub części emisji Reklamy.
15. Anulowanie Zlecenia przez Klienta nie później niż 14 dni roboczych przed datą planowanej emisji Reklamy nie rodzi zobowiązań finansowych wobec Zleceniobiorcy chyba, że Zleceniobiorca w związku z anulowaniem jest zobowiązany do     poniesienia kosztów, w tym ewentualnych kar umownych. W takim wypadku Zleceniobiorca będzie uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w wyniku anulacji dokonanej przez Klienta.
16. Jeżeli pisemne oświadczenie o anulowaniu Zlecenia w całości lub w części zostanie złożone Zleceniobiorcy później niż w terminie określonym w ust. 15 powyżej, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości równowartości     anulowanego Zlecenia.
17.  W przypadku częściowego anulowania Zlecenia kara umowna wymieniona w ust. 16 powyżej odnosi się do wartości anulowanej części Zlecenia.
18. Zapłata którejkolwiek z kar umownych określonych w niniejszym Regulaminie nie wyłącza możliwości żądania przez Zleceniobiorcę odszkodowania przewyższającego ich wysokość na zasadach ogólnych.


§ 5 Zasady płatności

1. Należne wynagrodzenie za emisję Reklam jest ustalane na podstawie Cennika reklamy w dniu złożenia Zlecenia przez Klienta i każdorazowo potwierdzane w Kosztorysie. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Zaakceptowanie kosztorysu przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Zleceniobiorcy do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
3. Zleceniobiorca wystawi Klientowi fakturę VAT dotyczącą wynagrodzenia za emisję Reklamy w ciągu 7 dni od dnia przewidzianego w Zleceniu jako dnia zakończenia jej emisji, chyba że Umowa stanowi inaczej.
4. Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT w terminie w niej wskazanym od dnia jej otrzymania.
5. W przypadku niedokonania płatności wynagrodzenia w ustalonym terminie Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz do wstrzymania emisji Reklamy bez ponoszenia z    tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
6. Szczegółowe warunki płatności określa Umowa.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usługi należy zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni od daty pierwszej emisji Reklamy, a w przypadku braku emisji – w terminie 3    dni od ustalonej Zleceniem daty emisji Reklamy. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż usługa została przyjęta przez Klienta bez zastrzeżeń.
2. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. W przypadku niewyemitowania lub niezamieszczenia Reklamy w umówionym terminie lub nienależytego wyemitowania lub nienależytego    niezamieszczenia Reklamy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca  zobowiązuje się zapewnić zamieszczenie Reklamy w Serwisie Internetowym, w możliwym oraz ustalonym z Klientem terminie, w czasie i miejscu o równej    wartości do czasu, przez który Reklama miała być zamieszczona lub została zamieszczona nienależycie, powiadamiając Klienta o tym terminie.
3. Dodatkowe zamieszczenie Reklamy, o którym mowa w ust 2 powyżej jest jedyną formą odszkodowania przysługującego Klientowi z tytułu niezamieszczenia Reklamy lub nienależytego zamieszczenia Reklamy, a w związku z tym Klientowi nie    przysługuje prawo żądania od Zleceniobiorcy pomniejszenia ceny usługi określonej w kosztorysie za zamieszczenie Reklamy lub zapłaty odszkodowania, na co Klient wyraża zgodę.
4. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z kosztorysu.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty mailowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 7 Siła wyższa

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, jeśli jest to spowodowane przez jakiekolwiek zdarzenia pozostające poza jego kontrolą m.in. przez    zdarzenia o charakterze siły wyższej (jak np. zamieszki, wojna lub działania zbrojne, akty lub działania organów władzy lub administracji państwowej, klęski żywiołowe), zakłócenia w dostawie usług internetowych, za które    odpowiedzialny jest ich dostawca włącznie z awariami urządzeń dostarczającymi sygnał internetowy, awarie lub przerwy w dostawach prądu, zastosowanie się do nakazów lub zakazów wynikających z przepisów prawa lub warunków koncesji,    awarie związanie z działaniem Serwisów Internetowych.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w funkcjonowaniu Serwisów Internetowych mogę wystąpić czasowe przerwy w świadczeniu usług reklamowych z przyczyn technicznych nie dotyczących Zleceniobiorcy, w tym mające na celu poprawienie jakości    funkcjonowania Serwisów Internetowych.
3. Zleceniobiorca będzie zawiadamiał Klienta o każdej przerwie technicznej na 3 dni przed jej planowanym wprowadzeniem. Przerwy w świadczeniu usług reklamowych Serwisów Internetowych z przyczyn technicznych, nie mają wpływu na ocenę    wykonania zobowiązań w zakresie usług reklamowych, a emisja Reklamy odbywać się będzie niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających świadczenie usług.
4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie z tytułu szkody nie może przekroczyć wartości        netto danego Zlecenia.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
2. Strefainformacyjna.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne pozostałe    postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność.  
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Wszelkie uwagi, pytania i sugestie Użytkownicy mogą kierować pod adres : XXXXXXX
 


 

 
 


Warning: array_chunk() [function.array-chunk]: Size parameter expected to be greater than 0 in /home/robi12/domains/strefainformacyjna.pl/public_html/themes/portal/templates/header.php on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robi12/domains/strefainformacyjna.pl/public_html/themes/portal/templates/header.php on line 12