Regulamin

Regulamin Portalu strefainformacyjna.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności Portalu strefainformacyjna.pl
2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów, udostępniane są przez strefainformacyjna.pl i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.
3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium           Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu, wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego    postanowień.
6. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

§ 2 Definicje

1. Usługodawca  - podmiot zarządzający i prowadzący portal strefa informacyjna.pl, którym jest AB Motors Bogusław Kuźnar z siedzibą w Potoku 496, 38-400 Krosno, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,    NIP: 684 186 13 01
2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
3. Portal, Portal strefainformacyjna.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez    strefainformacyjna.pl i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu, udostępnianą w domenie www.strefainformacyjna.pl.
4. Serwisy- oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez strefainformacyjna.pl  lub jej Partnerów, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz    treści opracowanych przez strefainformacyjna.pl i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet, udostępniane przez strefainformacyjna.pl
5. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Portalem  strefainformacyjna.pl
6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarcza lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą    czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
9. Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Ust. nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) , między innymi takie jak:

- Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich   dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu strefainformacyjna.pl
- Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu strefainformacyjna.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie   jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach    danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług reklamowych podlega postanowieniom regulaminu o świadczenie usług reklamowych przez strefa informacyjna.pl

§ 4 Warunki techniczne

1.Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

• hardware,
• połączenie z siecią Internet,
• przeglądarkę internetową,
• inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

2. Strefainformacyjna.pl zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script,    Java, Flash oraz cookies.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez Serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
4. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych na    urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
5. Strefainformacyjna.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu.
6. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony    Internetowej Serwisu.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu strefainformacyjna.pl i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikacji danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego też    Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować pogramy antywirusowe i chroniące tożsamość  korzystających z sieci Internet.
6.  Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 6 Odpowiedzialność Portalu

1. Strefainformacyjna.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
2. Strefainformacyjna.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
3. Strefainformacyjna.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprosta oczekiwaniom    Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez strefainformacyjna.pl
4. Strefainformacyjna.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie    decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
5. Strefainformacyjna.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub    Serwisów.
6. Strefainformacyjna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
7. Strefainformacyjna.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów    właściwych Usług.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Strefainformacyjna.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez strefainformacyjna.pl zgodnie z    obowiązującym prawem.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel portalu strefainformacyjna.pl który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy    z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas    takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Strefainformacyjna.pl.
4. Usługodawca zastrzega, że w przypadku zgłaszania problemów związanych z korzystaniem z Portalu i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa  do przechowywania takiej    korespondencji.

§ 8 Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a    korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
2. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
3. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, strefainformacyjna.pl udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone    inaczej.
6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Ust. nr 24,    poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. Ust. nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. Ust. nr 47 poz.211 z późn. zm.).
8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody    strefainformacyjna.pl poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 10 Polityka prywatności

1. Strefainformacyjna.pl gwarantuje Użytkownikom Portalu i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
2. Strefainformacyjna.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
3. Strefainformacyjna.pl gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas    wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb    Użytkownika.
4. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
• poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookiem
• poprzez gromadzenie danych analitycznych w serwisie Google Analytics

5. Dane użytkowników wykorzystuje się w następujących celach:

• świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści,
• informowania o usługach portalu i osób trzecich,
• prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.

6. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

• po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
• w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu strefa informacyjna.pl i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
 
 § 11 Przerwa w działaniu
 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

§ 12 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem  z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Reklamacja może być złożone w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy - xxxx.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zaistniałego problemu będącego przyczyną reklamacji.
4. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków o których mowa wyżej, Usługodawca wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja    pozostawiona zostanie bez rozpoznania.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty uzyskania pełnych danych potrzebnych do zajęcia stanowiska i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w    zgłoszeniu reklamacji.
6. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym sposobie rozwiązywania sporów konsumenckich.  

§ 13 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu
3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
4. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określone będą każdorazowo  w regulaminie promocji, konkursów oraz dodatkowych usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne pozostałe    postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność.  
3. Stefainformacyjna.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
5. Wszelkie uwagi, pytania i sugestie Użytkownicy mogą kierować pod adres : XXXXXXXX 


Warning: array_chunk() [function.array-chunk]: Size parameter expected to be greater than 0 in /home/robi12/domains/strefainformacyjna.pl/public_html/themes/portal/templates/header.php on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/robi12/domains/strefainformacyjna.pl/public_html/themes/portal/templates/header.php on line 12